WWFT - WET TER VOORKOMING VAN WITWASSEN EN FINANCIEREN VAN TERRORISME
 
Toepassing WWFT
De notaris is verplicht ongebruikelijke transacties die te maken kunnen hebben met witwaspraktijken of financieren van terrorisme te melden bij het meldpunt van ongebruikelijke transactie, officieel FIU-Nederland genoemd. Deze regeling is gebaseerd op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Notariskantoor Van de Oudeweetering past de Wwft toe op alle zaken, met uitzondering van familierechtzaken. Hieronder wordt een korte uitleg gegeven over deze regelgeving.

Cliëntenonderzoek
Cliënten die een transactie door de notaris willen laten uitvoeren, dienen zich eerst een keer persoonlijk laten identificeren en hun identiteit, met behulp van een geldig en origineel identiteitsbewijs, bij de notaris laten vaststellen. Op grond van de Wwft is de notaris verplicht tot het verrichten van een cliëntenonderzoek. Zo moet er onderzoek worden gedaan naar de cliënt en de achtergrond en het doel van de beoogde transactie of zakelijke relatie. De mate van het risico dat een bepaalde cliënt of transactie meebrengt is bepalend voor de omvang van het onderzoek dat de notaris op grond van de Wwft verplicht is te doen. Verscherpt onderzoek is onder andere verplicht wanneer er sprake is van een cliënt die een politiek prominente functie bekleedt (PEP).

UBO (Ultimate Beneficial Owner)
De identiteit van een rechtspersoon, zoals een BV, NV of stichting, kan worden vastgesteld aan de hand van een uittreksel uit het handelsregister. Ook de persoon die uiteindelijk belanghebbende is van of zeggenschap heeft over de cliënt-rechtspersoon dient te worden vastgesteld. Dit gebeurt door het afleggen van een zogenaamde "UBO-verklaring". Een uiteindelijk belanghebbende is kort gezegd de natuurlijke persoon die direct of indirect een belang van meer dan 25% in het kapitaal van een rechtspersoon heeft, of minstens 25% van de daarin feitelijke stemrechten kan uitoefenen. De notaris kan verplicht zijn op grond van de Wwft nader onderzoek te doen.

Meldingsplicht
Notarissen mogen op basis van hun beroepsregels geen bedragen boven de € 2.500 in contanten ontvangen of uitbetalen. Daarnaast is notaris verplicht ongebruikelijke transacties, die te maken kunnen hebben met witwaspraktijken of financieren van terrorisme, te melden bij het FIU. De notaris heeft geen meldingsplicht indien eventuele (voorgenomen) ongebruikelijke transactie in een oriënterend gesprek ter sprake komen. Cliënten kunnen dan alles vrij met de notaris bespreken. De wettelijke verplichtingen gelden vanaf het moment dat de notaris daadwerkelijk een zaak in behandeling neemt en het duidelijk is dat de gevraagde transactie onder de regeling valt. In dat geval is de notaris verplicht eventuele ongebruikelijke transactie als in de wet bedoeld bij de FIU-Nederland te melden. De notaris mag volgens de wet zijn cliënt niet van een melding op de hoogte brengen.