Algemene voorwaarden

Notariskantoor Van de Oudeweetering, 18-06-2020
 

 

Artikel 1
Definities
Derdengeldenrekening/kwaliteitsrekening
Onder derdengeldenrekening dan wel kwaliteitsrekening wordt verstaan de bijzondere rekening van de notaris als bedoeld in artikel 25 lid 1 van de Wet op het notarisambt.
Notaris
Onder notaris wordt verstaan mr. L. van de Oudeweetering, danwel haar waarnemer, danwel haar
medewerkers, die (mede) met de uitvoering van de opdracht zijn belast, danwel de besloten vennootschap Notariskantoor Van de Oudeweetering B.V.
Opdrachtgever
Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die (mede) de opdracht geeft tot dienstverlening.
Opdracht
Onder opdracht wordt verstaan de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek waarbij de notaris zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 Burgerlijk Wetboek en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.
Opdrachtnemer
Treedt het notariskantoor naar buiten als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, dan is deze vennootschap enige opdrachtnemer, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De notaris is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht voor rekening van opdrachtgever derden in te schakelen, waartoe de notaris bij deze door de opdrachtgever wordt ge(vol)machtigd. De notaris zal zoveel mogelijk tevoren in overleg met de opdrachtgever
treden over de inschakeling van derden. De notaris is nimmer aansprakelijk voor de tekortkoming van derden.

Artikel 2
Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanvullende opdrachten en
vervolgopdrachten die aan de notaris worden gegeven, alsook op de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen.
Ook alle personen die bij de uitvoering van de opdracht van cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

Artikel 3
Wet bescherming persoonsgegevens
De notaris registreert en bewaart persoonsgegevens van de opdrachtgever, waartoe de opdrachtgever uitdrukkelijk toestemming geeft. De notaris handelt met deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens

Artikel 4
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT)
Op de dienstverlening van de notaris is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) van toepassing. De opdrachtgever is verplicht aan de notaris zodanige gegevens en documenten te verstrekken dat de notaris daarmee de identiteit van de opdrachtgever vast kan stellen in overeenstemming met die wet. De opdrachtgever is ermee bekend dat op grond van deze wet de notaris verplicht kan zijn meldingen aan de overheid te doen zonder dat de opdrachtgever daarover wordt geïnformeerd.

Artikel 5
Tarieven en meerwerk
De kosten van de uitvoering van de opdracht door de notaris omvatten het honorarium, kantoorkosten, verschotten en omzetbelasting.
Indien de opdrachtgever een ander aanwijst aan wie de declaratie gericht dient te worden, dan blijft de opdrachtgever aansprakelijk voor de betaling van de betreffende declaratie.
Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de overeenkomst zich uitstrekt over een langere periode dan twee maanden, tussentijds in rekening worden gebracht.
De notaris is steeds gerechtigd om van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie.
De notaris is gerechtigd het tijdevenredig honorarium aan te passen indien zij haar vastgestelde uurtarieven wijzigt.
De kosten welke door de notaris worden gemaakt ten gevolge van de woonplaatskeuze ten kantore van de notaris, komen voor rekening van de verzoekende opdrachtgever.
Onder declaratie is voor de werking van deze algemene voorwaarden tevens te verstaan de in de nota van afrekening voorkomende componenten die niet hun grondslag vinden in notarieel derdengeldenverkeer.

Artikel 6
Niet doorgegane akte – ingetrokken opdracht
Ook werkzaamheden die verricht worden, zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte – ook ingeval de opdrachtgever het dossier bij een andere notaris onderbrengt – vallen onder de opdracht. De notaris is bevoegd ter zake die werkzaamheden aan de opdrachtgever te declareren op basis van de door de notaris en de desbetreffende medewerkers aan de opdracht bestede tijd, tegen de op het kantoor gebruikelijke uurtarieven, tenzij tussen de opdrachtgever en de notaris schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7
Aansprakelijkheid van de opdrachtgever
In geval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan de notaris verschuldigd zijn. In geval een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een (als dan niet in oprichting zijnde) rechtspersoon is, indien deze natuurlijk persoon beschouwd kan worden als de (mede-)beleidsbepaler van deze rechtspersoon, de natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of de nota, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van de rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.
De notaris is bevoegd de declaratie in te houden op een uit te keren waarborgsom (al dan niet krachtens een bankgarantie) of depotbedrag die/dat gestort is op zijn kwaliteitsrekening.
Een opdracht geldt als aanvaard als:
- de opdracht door de opdrachtnemer is bevestigd aan de cliënt; of
- de cliënt een namens de notaris op verzoek van de cliënt gemaakte ontwerpakte dan wel een uitgebracht persoonlijk advies in ontvangst neemt; of
- als de notaris een koopovereenkomst ontvangt waarin is bepaald dat de notaris de akte van levering zal verlijden, en alle werkzaamheden ter zake start.

Artikel 8
Overgang rechten en verplichtingen
In geval van overlijden van de opdrachtgever gaan zijn rechten en verplichtingen over op zijn
rechtverkrijgenden onder algemene titel.

Artikel 9
Betaling/invorderingskosten
Het verschuldigde honorarium en de eventuele verschotten dienen, tenzij anders vermeld, uiterlijk op de datum van het passeren van de akte, doch vóór het tijdstip van passeren daarvan, in het bezit te zijn van de notaris.
Na overschrijding van de betaaltermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd. Indien de notaris
invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten, vallende op die invordering, ten laste van de opdrachtgever. Dit geldt voorts voor de door de notaris bestede tijd op basis van het op het kantoor voor de desbetreffende medewerkers gebruikelijke uurtarief.
Bij niet tijdige betaling door de opdrachtgever is de notaris bevoegd de uitvoering van zijn werkzaamheden op te schorten totdat de betaling heeft plaatsgehad, zonder daardoor op enige wijze aansprakelijk te zijn voor de schade die de opdrachtgever daardoor lijdt.
De opdrachtgever is niet gerechtigd de betaling op te schorten of te verrekenen.

Artikel 10
Rente
Ingeval de opdracht aan de notaris er toe strekt of met zich brengt dat de notaris gelden van de opdrachtgever of derden beheert, geldt daarvoor het volgende.
De notaris zal eventuele positieve rente aan de rechthebbende vergoeden inden en voor zover het bedrag langer dan vijf dagen op de derdengeldenrekening staat.
Indien de bank kosten en/of negatieve rente berekent over het saldo op de derdengeldenrekening, is de notaris gerechtigd die kosten en/of negatieve rente aan de opdrachtgever of rechthebbende door te belasten, al dan niet middels een (met omzetbelasting belast) forfaitair bedrag.
De notaris is gerechtigd (overige) kosten in verband met de renteberekening dan wel het beheer en de beschikking over de derdengeldenrekening in rekening te brengen.
Met het verstrekken van de opdracht verklaart de opdrachtgever zich met het voorgaande akkoord.
De notaris is, behoudens ernstige nalatigheid of opzet, niet aansprakelijk voor eventueel door opdrachtgever of derden geleden renteverlies noch voor eventuele kosten ontstaan door de door de notaris gehanteerde methode van beheer van gelden. De notaris is nimmer aansprakelijk voor rentederving door latere valutering.

Artikel 11
Uitbetaling gelden
Uitbetaling van derdengelden ten laste van de derdengeldenrekening zal geschieden met inachtneming van de ter zake geldende wettelijke - en/of beroepsregels zoals die op dat moment gelden en zoals vastgesteld bij wet of vanwege de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.
De notaris is niet aansprakelijk voor eventuele vertragingsschade indien uitbetaling van gelden gelet op de in dit artikel bedoelde beroepsregels op een later moment geschiedt dan door de opdrachtgever of rechthebbende beoogd of gewenst.
De notaris betaalt gelden uitsluitend uit aan diegene die als partij optreedt bij een akte en/of aanspraak kan maken op uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is neergelegd, behoudens de door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie toegestane uitzonderingen.
Indien opdrachtgever of derden in het kader van de uitvoering van de opdracht betalingen verlangt naar buitenlandse bankrekeningen, komen de kosten van dergelijke betalingen voor rekening van de opdrachtgever.
Het valutarisico en risico’s omtrent valutadagen zijn geheel voor rekening van de opdrachtgever.
De notaris is niet verplicht tot overboeking van gelden naar (een) buitenlandse bankrekening(en).

Artikel 12
Werkzaamheden
De werkzaamheden zullen door de notaris worden verricht met inachtneming van de voor haar als notaris geldende wettelijke en andere voorschriften.
De notaris is verplicht de door of namens opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze verplichting geldt niet voor zover op de notaris een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking.
Verstrekte opdrachten worden door de notaris uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever.
Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.

Artikel 13
Aansprakelijkheid van de notaris
Overeenkomstig de voorschriften van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie heeft elke notaris zijn beroepsaansprakelijkheid verzekerd in overeenstemming met hetgeen voor een notaris redelijkerwijs door verzekering valt te dekken.
Indien in de werkzaamheden, die worden verricht ter uitvoering van de aan de notaris gegeven opdracht, een of meer fouten zijn gemaakt, is de met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever(s) en derden te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval de notaris aanspraak op uitkering geeft vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) komt.
De in dit artikel omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de notaris aansprakelijk is voor fouten van door de notaris ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door haar bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
De aansprakelijkheidsbeperking als omschreven in dit artikel geldt ook indien de notaris ten onrechte zijn dienst heeft geweigerd en hieruit schade voortvloeit.
Desgevraagd worden door de notaris inlichtingen verschaft over de dekking van de door de notaris gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Artikel 14
Verbod tot cessie of verpanding
Een vordering op de notaris vanwege uitbetaling van gelden al dan niet op grond van een rechtshandeling die in een akte is neergelegd, kan niet worden gecedeerd of worden verpand.

Artikel 15
Klachten
Er geldt een klachten- en geschillenregeling notariaat. Zie daarvoor www.knb.nl en
www.degeschillencommissie.nl. De Geschillencommissie Notariaat, danwel de Geschillencommissie Notariaat Zakelijk neemt een klacht pas in behandeling nadat de kantoorklachtenregeling is doorlopen.

Artikel 16
Slotbepalingen
Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van diegenen die voor de notaris werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest (met inbegrip van hun rechtsopvolgers onder algemene titel).
Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de notaris is Nederlands recht van toepassing.
Geschillen zullen uitsluitend worden beslist door de Rechtbank te 's-Gravenhage of, als de Rechtbank sectie kanton bevoegd is, door de alsdan bevoegde Rechtbank.
De notaris is gerechtigd te allen tijde deze algemene voorwaarden te wijzigen. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is te raadplegen via de website van de notaris (www.notarisnvdo.nl). Op verzoek wordt een gedrukt exemplaar van de algemene voorwaarden kosteloos toegezonden.