Algemene voorwaarden

Notariskantoor Van de Ouderweetering, 19-11-2013
 

Artikel 1 Definities

1.1. Notaris
Onder notaris wordt verstaan mr. L. van de Oudeweetering, notaris te Oegstgeest, danwel haar waarnemer danwel haar medewerkers, die (mede) met de uitvoering van de opdracht zijn belast, alsmede de besloten vennootschap Notariskantoor van de Oudeweetering B.V.
1.2. Opdrachtgever
De natuurlijke- of rechtspersoon die (mede) de opdracht geeft tot het verrichten van de dienstverlening/werkzaamheden door de notaris.
1.3. Opdracht
De overeenkomst in de zin van artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek, waarbij de notaris zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. Alle opdrachten worden Met uitsluiting van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek aanvaard.
1.4. Opdrachtnemer
De notaris is de enige opdrachtnemer, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De notaris is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht voor rekening van de opdrachtgever derden in te schakelen.
 

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, van toepassing op alle opdrachten en aanvullende- en vervolgopdrachten die aan de notaris worden gegeven, alsook op de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden.
2.2. Alle natuurlijke- en/ of rechtspersonen in de hoedanigheid van notaris, kandidaat-notaris, juridisch en niet juridisch medewerker, bewindvoerder, vereffenaar, executeur, arbiter, bindend adviseur, mediator of anderszins, met inbegrip van hun rechtsopvolvers, die bij de uitvoering van een opdracht direct of indirect op enigerlei wijze zijn betrokken kunnen een beroep op deze algemene voorwaarden doen.
2.3. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, zoals die van opdrachtgever of derden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij schriftelijk overeengekomen met de notaris.
Artikel 3 Totstandkoming en uitvoering opdracht
3.1. Alle opdrachten worden geacht te zijn verstrekt aan en aanvaard door mr. L. van de Oudeweetering dan wel de besloten vennootschap Notariskantoor Van de Oudeweetering. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd, tenzij mr. L. van de Oudeweetering niet op de hoogt is van de verstrekking van de opdracht. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.
3.2. Een opdracht wordt door de opdrachtgever geacht ook te zijn verleend door toezending van stukken of bescheiden (ook door derden) aan de notaris. Een overeenkomst van opdracht komt tot stand na aanvaarding van de opdracht door de notaris, hetgeen schriftelijk of mondeling aan de opdrachtgever kenbaar kan worden gemaakt. Aanvaarding van de opdracht door de notaris wordt geacht te hebben plaatsgevonden wanneer de notaris de ontvangst van de stukken of bescheiden bevestigt en/of de werkzaamheden feitelijk aanvangt.
Artikel 4 Werkzaamheden notaris
4.1. De uitvoering van een aan de notaris verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
4.2. De werkzaamheden zullen door de notaris worden verricht met inachtneming van de voor haar als notaris geldende wettelijke en andere voorschriften.
Artikel 5 Inschakeling derden
De notaris is bevoegd om in het kader van de uitvoering van een opdracht voor rekening van de opdrachtgever derden in te schakelen. De notaris is niet aansprakelijk voor onverhoopte tekortkomingen van aldus ingeschakelde derden.
Artikel 6 Aansprakelijkheid
6.1. De beroepsaansprakelijkheid is overeenkomstig de voorschriften van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie verzekerd.
6.2. Wanneer in de werkzaamheden, die worden verricht ter uitvoering van de aan de notaris gegeven opdracht, een of meer fouten zijn gemaakt, is met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever en derden te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is.
6.3. De in lid 2 beschreven aansprakelijkheidversverzekering geldt tevens voor het geval de notaris aansprakelijk is voor fouten van door hem ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door hem bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
6.4 Het is mogelijk dat door de notaris voor de uitvoering van een opdracht ingeschakelde derden hun aansprakelijkheid willen beperken. Alle aan de notaris verstrekte opdrachten houden tevens de bevoegdheid in om een dergelijke aansprakelijkheidsbbeperking mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
6.3. De notaris is niet aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen van door hem inverband met de uitvoering van een opdracht ingeschakelde derden, ten zij de opdrachtgever aantoont dat de keuze voor deze derde(n) in verband met het uitvoeren van de opdracht niet zorgvuldig is geweest.
6.4. De hiervoor beschreven aansprakelijkheidbeperking geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht is geweigerd en hiertoe schade is voortgevloeid.
6.5. Desgevraagd worden door de notaris inlichtingen verschaft over de dekking van de door de notaris gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering.
6.6. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgelijk Wetboek, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval wanneer niet binnen twaalf maanden nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijze bekend kon zijn met de feiten waarop de aanspraak wordt gebaseerd de aanspraak schriftelijk en gemotiveerd bij de notaris heeft ingediend.
Artikel 7 Aansprakelijkheid opdrachtgever
7.1. Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de kosten (honorarium en eventuele verschotten) die uit hoofde van die opdracht aan de notaris verschuldigd zijn.
7.2. Indien een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, is, indien deze natuurlijk persoon beschouwd kan worden als de (mede) beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van de rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.
Artikel 8 Honorarium, tarieven en meerwerk
8.1. De kosten van de uitvoering van de opdracht door de notaris omvatten het honorarium, kantoorkosten, verschotten en omzetbelasting. Het honorarium wordt door de notaris berekend aan de hand van de door hem gebruikelijk gehanteerde vaste tarieven danwel uurtarieven.
8.2. De notaris heeft het recht de door hem gehanteerde tarieven jaarlijks aan te passen. In geval van verhoging van de tarieven binnen drie maanden na het verstrekken van een opdracht heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.
8.3. Wanneer de notaris zich genoodzaakt ziet om meer werkzaamheden te verrichten dan de op grond van de wet vereiste werkzaamheden dan wel de werkzaamheden waarvoor de notaris een (vast) tarief is overeengekomen met de opdrachtgever, dan is de notaris bevoegd deze werkzaamheden tegen de gebruikelijk voor de betreffende werkzaamheden gehanteerde tarieven in rekening te brengen aan de opdrachtgever.
8.4. De notaris is bevoegd werkzaamheden die verricht worden, zonder dat deze leiden tot het beoogde resultaat, tegen de gebruikelijk voor de betreffende werkzaamheden gehanteerde tarieven in rekening te brengen aan de opdrachtgever.
8.5. De administratie en de urenverantwoording van de notaris geldt als volledig bewijs met betrekking tot door deze verrichte werkzaamheden en opgestelde declaraties, behoudens door de opdrachtgever te leveren tegenbewijs.
1. Het door de opdrachtgever verschuldigde honorarium wordt berekend aan de hand van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de door de notaris, periodiek, vast te stellen, uurtarieven, tenzij anders is overeengekomen en tenzij er door het kantoor voor een bepaalde verrichting een vast kantoortarief wordt gehanteerd.
2. Worden er ten behoeve van een dossier meer werkzaamheden dan gebruikelijk verricht, dan is de notaris bevoegd een hoger bedrag in rekening te brengen dan wel een aanvullende declaratie te verzenden ten bedrage van de meer dan gebruikelijk bestede uren vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief.
Artikel 9 Betaling
9.1. Het verschuldigde honorarium, verschotten en overige kosten dienen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, vóór het tijdstip van passeren van de akte, te zijn voldaan aan de notaris, dan wel – indien de passeerdatum is gelegen buiten aangegeven betalingstermijn – binnen de aangegeven betalingstermijn.
9.2. De notaris is bevoegd, indien de opdracht langer loopt dan één maand, tussentijds te declareren.
9.3. Bij gebreke van betaling binnen de in artikel 9.1. genoemde termijn is de opdrachtgever in verzuim en is wettelijke rente verschuldigd. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft, komen alle (buiten)gerechtelijke incassokosten, die ten minste 15% van het declaratiebedrag belopen met een minimum van € 50,-, voor rekening van de opdrachtgever.
9.4. In het geval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één (rechts)persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen, die uit hoofde van de uitvoering van de opdracht aan de notaris verschuldigd zijn.
9.1. Hetzelfde: Het verschuldigde honorarium en de eventuele verschotten dienen, tenzij anders vermeld, uiterlijk op de datum van het passeren van de akte, doch voor het tijdstip van passeren daarvan, in het bezit te zijn van de notaris.
De notaris is bevoegd tussentijds te declareren.
Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde opdrachtgever worden getroffen, komen de kosten van invordering voor rekening van de opdrachtgever. Tevens is de opdrachtgever vanaf het moment van het verstrijken van de betalingstermijn de wettelijke rente over de vordering verschuldigd.


Artikel 10 Rentevergoeding en bewaarloon
De notaris vergoedt aan de opdrachtgever rente, wanneer gelden langer dan drie weken door de notaris op diens kwaliteitsrekening voor opdrachtgever worden gehouden. Het gehanteerde rentepercentage deelt de notaris opdrachtgever mee. De notaris is bevoegd bewaarloon in rekening te brengen. De hoogte van het bewaarloon deelt de notaris aan de opdrachtgever mee.
Artikel 11 Bedingen algemene voorwaarden
Alle bedingen van deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de notaris, de kandidaat-notarissen en al de overige personen, die voor of namens de notaris werkzaam zijn, met inbegrip van hun rechtsopvolgers.
Artikel 12 Rechtskeuze
Op de rechtsverhouding tussen de notaris en haar opdrachtgevers is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.
Artikel 13 Aanvaarding
Met het verstrekken van de opdracht verklaart de opdrachtgever zich akkoord met deze algemene voorwaarden.
Artikel 14 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
Het merendeel van de notariële dienstverlening valt onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. In verband hiermee kan de notaris verplicht zijn om situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter te melden bij de FIU- Nederland (Financial Intelligence Unit-Nederland). Volgens de wet mag de notaris de opdrachtgever niet van een dergelijke melding op de hoogte brengen.
De Wwft is de implementatie van de Derde Antiwitwasrichtlijn en de Richtlijn voor Politiek Prominente Personen. (Kandidaat) notarissen zijn, naast de Wwft, op grond van de Wet op het Notarisambt, verplicht de cliënt (in persoon) te identificeren.
In verband met Wwft-wetgeving kan de notaris verplicht zijn om situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter te melden bij de FIU-Nederland (Financial Intelligence Unit Nederland). Het ongebruikelijke karakter van een transactie wordt vastgesteld aan de hand van objectieve en subjectieve indicatoren. Volgens deze wetgeving mag de notaris zijn cliënt niet over een gedane melding informeren.
De meldingsplicht is alleen van toepassing indien de notaris een zaak daadwerkelijk in behandeling neemt en het duidelijk is dat de gevraagde dienst onder de wettelijke meldingsplicht valt.
Voor alle diensten die onder de meldingsplicht vallen geldt een identificatieplicht. Als gevolg hiervan moeten alle cliënten die een dienst door de notaris willen laten verrichten zich persoonlijk identificeren. Voordat deze identificatie heeft plaatsgevonden, mag de notaris geen werkzaamheden voor de cliënt verrichten.
Identificatie kan aan de hand van de volgende documenten plaatsvinden:
- een geldig reisdocument in de zin van de Paspoortwet;
- een geldig rijbewijs;
- een document waarmee een vreemdeling zijn identiteit en verblijfsstatus kan
aantonen.
Ingeval van een rechtspersoon, is het niet voldoende om de rechtspersoon aan de hand van een gewaarmerkt uittreksel van het handelsregister te identificeren. Ook de cliënt/opdrachtgever moet persoonlijk worden geïdentificeerd.
Wanneer u een afspraak hebt bij de notaris dient u altijd een geldig legitimatiebewijs te kunnen overleggen.
Artikel 15 Klachten
In geval de opdrachtgever klachten heeft over de uitvoering van een opdracht of anderszins, dan dient hij deze klachten eerst aan de notaris kenbaar te maken.
Artikel 16 Overdracht en verpanding vorderingen
Een vordering op de notaris vanwege de uitbetaling van geld op grond van een rechtshandeling kan niet zonder diens schriftelijke instemming worden overgedragen of verpand.
Artikel 17 Slotbepalingen
17.1. Op de rechtsverhouding tussen de notaris en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
17.2. Alle geschillen van welke aard dan ook tussen de opdrachtgever en de notaris worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.